V Krušovicích dne 24.05.2018

 

 

Představenstvo společnosti

Pivovar Louny, a.s. v likvidaci

se sídlem Krušovice, U Pivovaru 1, PSČ 270 53, IČO: 46708031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17984 (dále jen „Společnost“),

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

na den 27.06.2018 od 13:00 hodin na adrese Antala Staška 38, 140 00 Praha 4

(v zasedací místnosti v 1. patře budovy), a to s tímto pořadem jednání:

 

POŘAD JEDNÁNÍ

1.  Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího řádu

2.  Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů)

3.  Předložení Výroční zprávy o stavu Společnosti za rok 2017, včetně účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, zprávy o vztazích za rok 2017 a zprávy auditora o ověření „Výroční zprávy“

4.  Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích za rok 2017 a o činnosti dozorčí rady

5.  Schválení Výroční zprávy o stavu Společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích za rok 2017

6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2018 

7. Závěr řádné valné hromady

 

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

 

Valná hromada schvaluje předloženou Výroční zprávu o stavu Společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2017 a zprávy o vztazích za rok 2017, a to takto:

Výsledek hospodaření za rok končící 31. prosince 2017:

období 1.1.2017 – 31.12.2017 zisk:                                                             316 tis. Kč

                            

·  úhrada ztráty minulých let                                                                          9 tis. Kč.

·  Převod do nerozděleného zisku minulých let                                          307 tis. Kč

 

Dividendy akcionářům ani tantiémy pro členy představenstva a dozorčí rady nebudou vyplaceny.

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem a vyplývá z ní, že Společnost vytvořila zisk a navrhuje jeho rozdělení způsobem výše uvedeným.

Hospodářské výsledky roku 2017 jsou k dispozici akcionářům na adrese Antala Staška, 140 00 Praha 4, od 25.05.2018 – 27.6. 2017 v pracovní dny mezi 10:00 a 15:00 hodinou.

 

Návrh usnesení k bodu 6) pořadu jednání:

Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro rok 2018 pí. RNDr. Miloslavu Brázdilovou, auditorka ev.č. 2359, se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2.  

 

Zdůvodnění:

Společnost s navrhovaným auditorem spolupracuje.

 

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva            

k 31. 12. 2017

Pasiva

k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty 2017

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

stálá

22 318

vlastní kapitál

27 550

výnosy celkem

5 796

oběžná

7 907

cizí zdroje

2 653

náklady celkem

5 480

ostatní

0

ostatní

0

Hospodářský výsledek

316

Celkem

30 220

celkem

30 220

 

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

 

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude zahájena ve 12:30 hodin v den a v místě konání valné hromady. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

 

 

 

Za společnost Pivovar Louny, a.s. v likvidaci

Ladislav Polan, předseda představenstva